Доктрина

Изповед на ВяраДуми на Живот

1. Ние вярваме, че в цялото Писание, както в Стария, така и в Новия завет, всяка дума е боговдъхновена, че то в своя оригинал няма грешки и утвърждава висшата и окончателна власт за вяра и живот.

2. Ние вярваме в Единния Бог – Творец и Вседържител на вселената, Който съществува вечно в три личности: Отец, Син и Свети Дух.

3. Ние вярваме в божествеността на Исус Христос, в Неговото непорочно зачатие и безгрешен живот, в Неговата смърт като  откуп за вината на нашите грехове, в Неговото възкресение в плът, в Неговото възнесение от дясната страна на Бога, а също така в Неговото скорошно лично, премилениарно завръщане.

4. Ние вярваме, че всички са съгрешили и в резултат на това са виновни пред Бога и се намират под осъждение.

5. Ние вярваме, че всички тези, които чрез вяра приемат Исус Христос получават новорождение чрез Светия Дух и така стават Божии деца и са спасени навеки; че Светият Дух живее във всеки вярващ с цел за просвещение, водителство и даване способност за  живот, свидетелство и служение.

6. Ние вярваме, че Бог дава духовни дарби на всички вярващи за изграждане на Тялото Христово. Но също така вярваме, че някои от дарбите На Светия Дух, като например дарбата за говорене на чужди езици или дарбата на изцеление, са били ограничени във времето на първата църква. Вярваме, че Бог отговоря на молитвите на Своя народ и удовлетворява нуждите му съгласно Своите намерения.

7. Ние вярваме в телесното възкресение на праведните и неправедните, във вечното блаженство на спасените в слава и във вечното и съзнателно наказание на загиващите в ада.

8. Ние вярваме, че всички вярващи са призвани към живот, отделен от всякакви греховни действия и единение със света.


close
Word of LifeWord of LifeWord of LifeWord of Life